دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم اجتماعی

                                                         دکتر علی جعفری راد

                                     مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم اجتماعی 

                                                             استادیار گروه مدیریت آموزشی

                                                                        Alijafarirad@gmail.com

                                                                                  ۴۷۳۵۳۶۰۵- ۰۲۱

 

 

                

 

                                                                                          آقای رامین اصل بازوندی

                                                                   کارشناس ارشد دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم اجتماعی

                                                                                                            ۴۷۳۵۳۶۰۹- ۰۲۱

 

 

اهداف و مأموریت های دفتر:

۱. ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی

۲. ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی

۳. آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها

۴. شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته

۵. نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 

۶. نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز