دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم رفتاری

                                                                     دکتر محسن جدیدی

                                              مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم رفتاری

                                                                    دانشیار گروه روانشناسی

                                                                      jadidi.mohsen@gmail.com

                                                                                ۴۷۳۵۳۶۰۴- ۰۲۱

 

 

 

                                                                                               سرکارخانم فرشته عراقی

                                                                                   کارشناس ارشد دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم رفتاری

                                                                                                                                   ۴۷۳۵۳۶۱۷- ۰۲۱

                                                                                                                                             

 

 

اهداف و مأموریت ها:

۱-    ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی
۲-    ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی
۳-    آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها
۴-    شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته
۵-    نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 
۶-    نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز