دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی ادبیات و زبان ها

اهداف و مأموریت ها:

1-    ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی
2-    ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی
3-    آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها
4-    شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته
5-    نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 
6-    نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز