دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم عقلی و الهیات

                                                     دکتر محمد قمی

                            مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم عقلی و الهیات

                                           دکترای تخصصی حکمت متعالیه

                                                mohammad.qomi7@gmail.com

                                                                 ۴۷۳۵۳۶۲۳- ۰۲۱

 

 

                                                                                                            آقای رامین اصل بازوندی
                                                                      کارشناس ارشد دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم اجتماعی

                                                                                                    ۴۷۳۵۳۶۰۹- ۰۲۱

 

 

اهداف و مأموریت های دفتر:

۱-    ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی
۲-    ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی
۳-    آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها
۴-    شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته
۵-    نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 
۶-    نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز