دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم هنری

                                       

                                                                  دکتر ولی‌الله شالی

                                                            مدیر دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم هنری 

                                                              دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی هنری

                                                                    shali7315@yahoo.com

                                                                              ۰۲۱-۴۷۳۵۳۶۱۶

 

 

 

 

                                                                                               سرکار‌خانم صدیقه وهابی

                                                                          کارشناس ارشد دفتر مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم هنری

                                                                                           ۴۷۳۵۳۶۱۹- ۰۲۱

 

 

 

اهداف و مأموریت های دفتر:

۱-    ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی
۲-    ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی
۳-    آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها
۴-    شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته
۵-    نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 
۶-    نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز