دفتر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

                                                    دکتر مهدی عاشوری

                                           مدیر دفتر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

                                                          دکترای تخصصی فلسفه علم

                                                                           M.Ashoori@iau.ir

                                                                   ۴۷۳۵۳۶۰۶- ۰۲۱

 

 

                                 

                                                   آقای حامد رضایی

                                    کارشناس ارشد دفتر فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

                                                             ۴۷۳۵۳۶۰۶- ۰۲۱   

 

 

اهداف و مأموریت های دفتر:

1.    دریافت درخواست‌های برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
2.    ظرفیت شناسی استادان به منظور تدوین و تألیف کتب درسی، کمک درسی و مرجع و نیز احیاء تراث اسلامی
3.    ایجاد، ساماندهی و ارزیابی نشریات علمی
4.    آمایش، ترمیم و تأسیس برنامه های درسی و رشته ها با توجه به نیازهای روز و توان دانشگاه ها
5.    شناسایی نخبگان علمی اعم از استاد و دانشجو در هر رشته
6.    نظارت بر نحوۀ برگزاری جلسات، پرداخت حق الزحمه های اعضا، ابلاغ و پیگیری مصوبات گروه‌های تخصصی 
7.    نظارت بر نحوۀ هماهنگی های میان کمیته ها، گروه های علمی و واحدها، مرکز تعالی و هیئت های اندیشه‌ورز