مدیریت توانمندسازی علمی اساتید

وظایف مدیریت:

1-  نیازسنجی آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی
2-  شناسایی مدرسان و تربیت مدرس (مربی) دوره‌های آموزشی و دوره های پژوهش محور
3-  طراحی برنامه های متنوع توانمندسازی 
4-  برگزاری و ارزیابی دوره‌ها
5-  ترویج توسعه استفاده از فناوری‌های مناسب و پیشرفته در توانمندسازی اساتید
6-  توسعه نوآوری و خلاقیت در روش‌های نوین تدریس، تحقیق و نظریه پردازی