آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
متمم بخشنامه برگزاری جلسات پیش دفاع متمرکز/دفاع رساله های دکتری تخصصیآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
بخشنامه ماموریت مطالعاتیآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
آئین نامه پسادکتری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
فرم‌های پسادکتریآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
آئین نامه تاسیس انجمن های علمی اساتیدآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
فرم‌های تاسیس انجمن علمی اساتیدآئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهش
فرم خام برگزاری کرسی ترویجیآئین نامه کرسی‌ها
مکاتبه با استان‌ها جهت مجوز برگزاری کرسی ترویجی در دوران کروناآئین نامه کرسی‌ها
مجوز برگزاری کرسی در دوران کروناآئین نامه کرسی‌ها
فرآیندهای کلی برگزاری کرسی‌های نظریه پردازیآئین نامه کرسی‌ها
فرآیند برگزاری کرسی ترویجی در دوران شیوع بیماری کروناآئین نامه کرسی‌ها
آئین‌نامه تشکیل کرسی‌های نظریه پردازی تخصصی و ترویجی دانشگاهآئین نامه کرسی‌ها
آئین‌نامه برگزاری کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره (قدیمی)آئین نامه کرسی‌ها